beta-. .
|  |  |
Investor.Kirov.ru

Rolls-Royce

:
: Rolls-Royce
:
:
: 1988
:
: 8192
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: <h1 style="margin-top:10px;">YASAK A?K DERNE??M?Z? BA?LAMAZ</h1> ?orlu ?? ?nsanlar? ve Sanayicileri Derne?i ??SAD da ya?anan<b> YASAK A?K </b>skandal?ndan sonra yeni y?netim olu?turuldu. Ba?kanl??a ?? adam? Celal ???c? getirilirken, ??SAD y?netimi de bas?n mensuplar? ile bir araya gelerek yeni y?neyimi tan?tt?. Ba?kan Celal ???c?; Eski dernek Ba?kan?m?z Emirhan Ayd?n?n baz? yanl?? uygulamalar?ndan dolay? y?netimdeki arkada?lar?m?z istifa etmi?lerdir dedi. Ba?kan ???c? Ya?anan Yasak a?k skandal? ile ilgili sorumuza da; Derne?imiz d???nda ya?anm?? bir olayd?r derne?i asla ba?lamaz dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> ??SAD ?n yeni Ba?kan? ?? adam? Celal ???c?, Derne?imizin eski Ba?kan? Emirhan Ayd?n derne?imizin 10 11 ay ba?kanl???n? yapm??t?r. Bize g?re daha iyi bir ba?kanl?k yapabilirdi a??klamas?n?n ard?ndan kendisinin de Tekirda? Sanayiciler derne?i y?netiminde g?rev ald???n? belirterek; Tekirda?a bir an ?nce Sanayi Odas?n?n kurulmas? i?in ?aba g?steriyoruz. Ticaret odalar?n?n biz sanayicilere hi?bir katk?s? ve faydas? yoktur ifadelerini kulland?. Tekirda? Valisi Ali Yerlikayan?n i? adamlar?na Buradan kazan?yorsan?z Verginizi burada ?deyin. Biz Valilik olarak her t?rl? deste?e vermeye haz?r?z ?eklinde yapt??? ?a?r?y? Ba?kan ???c?ye sorduk. ???c? Vali Yerlikayan?n yapt??? ?a?r?y? de?erlendirerek Maalesef o konu ?ok kolay bir ?ey de?ildir dedi</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Emirhan Ayd?n baz? yanl?? uygulamalarda bulundu!</span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Yeni olu?an ??SAD Y?netimi bas?n mensuplar? ile birlikte kahvalt?l? bas?n toplant?s? d?zenledi. Toplant?ya Ba?kan Celal ???c? ve y?netim kurulu ?yeleri kat?ld?. Ba?kan ???c? bas?n toplant?s?nda ??SAD i?inde ya?anan geli?meleri ve s?re? hakk?nda yapt??? a??klamada; Derne?imizin kurucular?ndan olan Merhum ?smail Tongu?u rahmetle an?yorum. Bizler 11inci d?nem y?netim kurulu ?yeleri olarak burada bulunuyoruz. Bu g?ne kadar derne?imize eme?i ge?en herkese te?ekk?r ediyorum. Emirhan Ayd?n?n baz? yanl?? uygulamalar? dolay?s? ile, y?netimdeki baz? arkada?lar?m?z?n istifa ettikleri kamuoyu taraf?ndan bilinmektedir. Derne?imizin zarara u?rat?ld??? ve y?kl? miktarda borca sokuldu?u y?n?ndeki iddialara da cevap vermek gerekirse. Asl?nda ?yle b?y?k bir borcumuz yok. Dernekler ?yelerin vermi? oldu?u aidatlarla ayakta durur. Emirhan Ayd?n Dernek ba?kan? oldu?u d?nemde, baz? arkada?lar?m?za ?yeliklerin aidat s?z olaca?? konusunda bilgiler vermi?. Verilmi? olan baz? s?zleri, biz arkada?lar?m?zla yapt???m?z g?r??meler sonucunda ??rendik. Bir derne?e ?ye olunuyorsa, aidat verilece?ini her kes bilir. Bu durumda dernek a??k vermi?tir. Mevcut bor?lar? yeni y?netim olarak bizler ?stlendik. ??SAD ?orlu i?in gerekli bir dernektir dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Yasak A?k D??arda Ya?anm?? Bizi Ba?lamaz! </span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Kamuoyunda uzun zamand?r g?ndem konusu olan ??SAD eski Ba?kan? Emirhan Ayd?n?n Yasak A?k skandal? iddialar? da, bas?n toplant?s?nda g?ndeme gelerek, Ba?kan Celal ???c?ye soruldu. Bunun ?zel bir konu oldu?unu ifade eden Ba?kan ???c? yapt??? a??klamada; ?ah?slar?n ?ahsi konular? derne?imizi ba?lamaz. Bu ?zel bir konudur. Bahsedilen konu derne?imiz i?inde ya?anm?? bir konu de?ildir. Bende ?ok fazla ayr?nt? bilmiyorum. Bu konuda da daha fazla konu?maya gerek olmad???n? d???n?yorum dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> <b>Ticaret Odalar?n?n Bir Faydas?n? G?remiyoruz!</b></span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> </span></b> <span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">Uzun zamand?r kurulmas? g?ndemde olan ve bir t?rl? kurulamayan, yakla??k 1150 Sanayicinin bir araya gelerek Kurdu?u Tekirda? Sanayiciler Derne?i, Tekirda?da Sanayi Odas? kurulmas? y?n?ndeki ?al??malar? devam ederken, kendisi de bu derne?in y?netiminde g?rev alan Celal ???c?; Tekirda? Sanayi Odas?n?n bir an ?nce kurulmas?n? arzu ediyoruz. ?al??malar?m?zda bu y?nde devam etmektedir. Ticaret odalar? maalesef biz sanayicilere hi?bir katk?s? ve faydas? olmam??t?r. Ticaret Odalar? ancak k???k esnafa hizmet edebilir dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Vali Bey Bu Konuda B?y?k D???n?yor!</span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Ba?kan Celal ???c?ye Vali Ali Yerkilayan?n Buradan kazan?yorsan?z verginizi burada ?deyin, ?irket Merkezlerinizi Tekirda?a ta??y?n, bizde size t?m deste?i sa?layal?m ?eklindeki ?a?r?s? ile ilgili g?r??lerini ve kendi ?irket merkezlerin dahil, Tekirda? Sanayiciler Derne?i ?yelerinin ka? tanesinin Vergi kayd?n?n Tekirda? b?lgesi oldu?unu sordu?umuzda temkinli cevaplar verdi. Ba?kan ???c?; Tekirda? Sanayiciler Derne?imizde ka? tane ?yemizin vergisini bu b?lgede ?dedi?ini konusunda detayl? bir bilgim yok. O kadar ince detay?n? bilemiyorum. Biz Marmara Gurubu olarak 1984 y?l?ndan beri ?orluda y?z. ?retim yerimiz ?orlu, merkezimiz ?stanbul. Bu demek de?ildir ?orluda biz vergi ?demiyoruz. 600 Tane ?al??an?m?z var. Bunlar?n Muhtasar vergileri baya y?ksek rakamlar tutmaktad?r. Bunu biz ?orlu Vergi Dairesine yat?r?yoruz. Say?n Vali ?irket merkezlerinin Tekirda? b?lgesine ta??nmas? ve vergilerin bu b?lgede ?denmesi konusunda s?rekli ?a?r? yap?yor. Ekonomik y?nden Vali bey bu konuda ?ok b?y?k d???n?yor. ?ller Bankas?ndan gelen pay, buradaki baz? kay?tlar?n b?y?kl??? ile ilgili olaca??ndan dolay?, burada ne kadar fazla sanayici olursa, gelirin o kadar b?y?k olaca??n? d???nerek s?ylemi?tir. Bu pay?n buraya aktar?lmas? o kadar kolay de?ildir. ?stanbul bir cazibe merkezi haline gelmi?, T?rkiyenin Finans merkezi konumundad?r. Finans Merkezi Ankaradan ?stanbula ta??nm??t?r. Sanayiciler b?y?k yerlerde aradan kaybolur deyimi yanl??t?r. Vergisini veren her yerde verir. Vermeyen orda da olsa, burada da olsa vermez. Firmalar?n Vergilerinin merkezini buraya getirmeleri iyi olur. Ge?ti?imiz haftalarda Tekirda? Sanayiciler Derne?imizde yapt???m?z bir toplant?da, Dernek Ba?kan?m?z ?irket merkezini Tekirda?a ta??d???n? bildirdi. Bu da iyi bir ba?lang??t?r dedi. Toplant?dan sonra Ba?kan ???c? bas?n mensuplar?na Gaziantepten getirttirdi?i baklavadan ikram etti. </span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> ??SAD Yeni Y?netimi Belli Oldu! </span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Y?netim, Denetleme, Sicil ve Y?ksek Dan??ma Kurulu se?imleri sonucunda Celal ???c? ba?kanl???ndaki liste oy birli?i ile se?ildi. Se?im sonucunda Y?netim Kurulu asil listesi Celal ???c?, Ayhan Civan, M?jdat Ayan, ?i?dem Cesur, N?vit K?r?uval, Sait Ulu?zyurt ve Cem Karag?zden olu?tu. Dilek ve temenni b?l?m?nde ?yelerin talepleri kayda ge?irilirken, genel kurul sonucunda se?ilen di?er kurul ?yeleri ise ?u isimlerden olu?tu; Y?netim Kurulu Yedek: Zaim Erken, Rahmi Yavuz, Sinan Kumyol, Murat Karay?lmaz, Mehmet Candan, Deniz ?zen, Nurdo?an Yavuz. Denetim Kurulu Asil: Bayram Y?lmaz, Fekrullah De?irmenci, Mehmet K?n?k. Denetim Kurulu Yedek: Alper Uzunbacak, Vedat G?rg?n, Mehmet Bozda?. Sicil Kurulu Asil: Kemal G?rsoy, Ergin Kal?no?lu, Ahmet Y?lmaz. Sicil Kurulu Yedek: Engin An?l, G?lay Tadl?dil, Sevim Tunay. Y?ksek Divan Kurulu: Kemal G?rsoy, Bayram Y?lmaz,</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif"">Ergin Kal?no?lu, Hasan Toprak, Sinan Kumyol, Ayhan Civan, M?jdat Ayan, Ahmet Y?lmaz, Rahmi Yavuz. Ba?kan Celal ???c? bundan sonraki s?re?lerde</span> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:"Times New Roman","serif"">Bas?n mensuplar? ile daha fazla bir araya geleceklerini belirterek; ??SAD ? bir yard?m derne?i olarak kimse g?rmesin. Biz proje ve fikir ?retmek i?in bir araya geldik. Bu arada sosyal sorumluluk projelerini de a??rl?k verece?iz dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Haber: Abdurrahim Y?ld?r?m</span></b></p>

:
: Michaeldraxy
: 84542353163
-: c4ntemur@yandex.com
 
    

 ""

 , , 12


Rambler's Top100
© , - "-", 2009 .


" "
610033, . , 22; .: 53-17-15; e-mail: vagp@geocentr.kirov.ru.